انتخاب مدیر ساختمان

سلام انتخاب مدیر ساختمان با چه کسانی می باشد از نظر قانونی؟

25 خرداد 1399 55

با سلام خدمت شما کاربر گرامی
ماده ۷ آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها می گوید:
در اولین جلسه مجمع عمومی‌، ابتدا رئیس مجمع‌عمومی تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی‌از بین مالکین و یا اشخاصی خارج از مالکین انتخاب می‌شود.

ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها می گوید:
برای رسمیت مجمع‌، حضور مالکین بیش از نصف‌مساحت تمام قسمتهای اختصاصی یا نماینده آنان ضروری است‌.
در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده‌جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد، هرگاه در این جلسه‌هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای پانزده روز بعد تجدید وتصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است‌.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی