برگزاری مراسم در ساختمان مشترک

آیا می دانید برگزاری مراسم درپارکینگ یا پیلوت ساختمانهای مسکونی باید بااجازه مدیر ساختمان ورضایت ساکنین باشد؟

25 خرداد 1399 55

بعضي از موارد ديده مي‌شود كه برخي از افراد مراسم‌ها و جشن‌هاي خود را در پاركينگ برگزار مي‌كنند كه غالباً با سر و صدا همراه است و سبب ايجاد مزاحمت براي ساكنين مي‌شود.
بر اساس ماده 60 قانون تملک آپارتمانها استفاده از پاركينگ جهت برگزاري مجالس اختصاصي ساكنين صرفاً با اجازه مدير و كسب رضايت تمامي ساكنين امكانپذير خواهد بود.
در اينصورت جهت جبران هزينه‌هاي تحميلي به ساختمان لازم است معادل چهار ماه شارژ به صندوق پرداخت گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی