;
اخذچک ازکارفرمابابت تسویه حساب کامل

سلام.بنده قراردادکتبی موقتی ازتاریخ شروع۹۸/۱۲/۰۵وتاریخ اتمام ان۹۹/۰۹/۰۵میباشد.کارفرمابابت حقوق اخرماه روبه من یک فقره چک به تاریخ۹خردادماه ۹۹دادوروی چک نوشت که بابت تسویه حساب کامل تاتاریخ۹۹/۰۳/۰۵ودرتاریخ۵خردادماه۹۹من روازکاراخراج کرد.درهیئت تشخیص به استنادماده۲۵قانونکارحکم ابقابه کارخواستم بابت الباقی قراردادم که به اتمام نرسیده بودوقراردادم روارائه کردم درجلسه نیزکارفرماادعاکردکه یک فقره چک بابت تسویه حساب کامل تاتاریخ۰۵/۰۳/۹۹ داده وکلابابنده تسویه حساب کردندایابهانه هاوحرفهای کارفرمابابت تسویه حساب کامل موردقبول هیئت تشخیص قرارمیگیردواخراجم راموجه میکنددرحالی که قراردادم تا۵اذرماه۹۹میباشد؟

25 خرداد 1399 47

سلام
کاربر محترم. ذکر جمله بابت تسویه تا مورخ ۹۹/۳/۵ دلیل بر اتمام قرارداد نیست چون مدت قرار داد مشخص است و فسخ قرارداد کار زودتر از موعد باید توسط طرفین صورت گیرد که در موضوع شما هیت باید رای ابقا قرارداد کار و بازگشت شما را صادر نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی