نفقه....

سلام. درخواست نفقه سال 1.98به حل اختلاف دادم وجلسه تشکیل وزوج حاصرنشدواحطاریه هم دریافت کرده بودوبعدصورت جلسه ودستورکارشناسی دادومن کارشناسی بردم وبازم انجاحاطرنشدوکارشناسی شدوشورای یه نسخه کارشناسی واسه زوج فرستادوان اعتراص به نطرکارشناس بعدچندماه نطرکارشناسی زوج رد شدوحتی شوراواسه بنده نگفتن شاهدبیارم. حالارای صادرشده بعدیکسال به صورت غیابی وگفته که زوج حاصرنشده باوجوداینکه اختاریه دستش رسیده ولایحه هم نداده وزوجه هم مدرک وگواهی نداردرای به بی حقی خواهان صادرشده وبیست روز واخواهی وبیست روزتجدیدنطرسوالم اینه. مدرکی که میتونم ارایه بدم صورت حساب بانکی که بول واسه بچه ریخته ومشخس هست ویامیتونم این یکسال روباهمسرم توافق کنم باتوجه به نطرکارشناس که گفته یک تومان هرچه بول ریخته جمع بزنه والباقی نریخته برداخت کنه متلا دراین یکسال 8میلیون داده و4تومان مانده وبرونده روببندم

27 خرداد 1399 96
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی