صدور رای حل اختلاف بابت بیمه

سلام.درشهرمابرخلاف تهران اینگونه است که ماموراداره پست رای اداره کارروبه کارفرماحضوری ابلاغ میکنه .دردادنامه هیئت حل اختلاف به مدت4ماه برای بنده بیمه اجباری نوشته شده است.ایامیتوانم قبل ازابلاغ رای حل اختلاف به کارفرمااجرائیه بیمه هاروبایک نامه ازاداره کاربه اداره کل بیمه ببرم واجرائیه رواخذکنم یاخیرنمیشه؟

05 تیر 1399 77

سلام
کاربر محترم نامه اجراییه برای بیمه زمانی صادر می شود که رای قطعی شده باشد فلذا باید اول به کارفرما رای ابلاغ شود اگر اعتراض نداشت و قطعی شد بعد نامه بیمه صادر می گردد و اگر اعتراض کند باید تا نتیجه اعترا و ابلاغ نیز صبر نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی