ایابنده مشمول بیمه بیکاری میشوم؟

سلام.من قبلادرشرکتی به مدت5ماه و2روزسابقه بیمه اجباری داشتم.ودرشرکت دوم نیزکه3ماه و6روزبیمه اجباری روهیئت حل اختلاف دردادنامه به دلیل اخراج موجه نوشته.ایاباواریزکردن این 3ماه و6روزبیمه توسط کارفرماایابنده میتوانم ازبیمه بیکاری استفاده کنم یاخیر؟

07 تیر 1399 104

سلام
کاربر محترم مطابق ماده 6ـ بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت .
الف ـ بیمه شده قبل از بیکارشدن حداقل (6) ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد
بنابراین نظر قانونگذار پرداخت ۶ ماه در اخرین کارگاه را ملاک پرداخت بیمه بیکاری قرار داده است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی