............

سلام. من وهمسرم به مشکل خوردیم درزندگی ومهریه من 50 سکه رودرخواست به دادگاه دادم وروزاول هزینه دارسی روبرداخت نکردم نداشتم وکاغذاعسارروبرکردموحکم مهریه اول کامل بریده شدوهمسرم اعسارزدو5تاسکه اول و5ماه یه سکه رفتم اجرای احکام برای اجرای حکم کل مهریه اجرانذاشتم فقط ده سکه اجراگذاشتم وهزینه دارسی برداختم کردم دیگه ازاعساراستفاده نکردم وحکم اجراوهمسرم ببیش قسط برداخت وهربنج ماه یه سکه رومیدهدوبعدتعدیل کردشدهفت ماه یک سکه وان هم برداخت تایکی ازسکه ها ازان ده تااجراگذاشتم مانده وهمسرم درخواست طلاق داده تامرحله داوربیش رفتیم وحالا تصمیم گرفته درخواست طلاقش روبس بگیره ومن هم این یه سکه اخری روگرفتم برونده مهریه روببندیم وبقیه سکه باشه شرجاش ونبخشیدم براش واگردرایتده نسواخت بشه بقیه مهریه م روبزارم اجرا. سوالم اینه میشه دراینده دوبارمهریه رواجرابزارم واین برونده مختومه میشه وچه چیزی بایدبنویسم دربرونده مهریه اصلانیازبه مختومه کردن داره برونده وقتی ده سکه رودادوبرگشتیم به زندگی. نیم عشردولتی داره ده سکه والان چقدمیشه..

10 تیر 1399 99
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی