ارثیه وفروش خانه

سلام پدرم به بنده وصیت نامه محضری داده برای اختیار 1/3اموالش و2/3دیگر رابانظر خودم بین ورثه تقسیم کنم وانها هم حق اعتراض ندارند ایا میتوانم طبق وصیت نامه عمل کنم حتی باقبول نکردن یکی از ورثه دختر متشکرم

12 تیر 1399 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی