زمان تصویب حق مسکنتوسط هیئت وزیران؟

شورای عالی کار در ۱۷ خرداد ماه ۹۹ حق مسکن رو سیصد هزار تومان اعلام کرد و برای تصویب به هیئت وزیران فرستاده است. واما هیئت وزیران با تاخیر بسیار فراوان اون رو تائید خواهد کرد. بعد از چند ماه هیئت وزیران حق مسکن سیصد هزار تومانی رو تصویب خواهد کرد؟

12 تیر 1399 269

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی