مهریه..

مهریه چندبارمیشه اجراگذاشت زنی که هزینه دارسی نداره وفقط 5 اجراوهزینه دارسیش داده وهمسرش برداخت کرده و30سکه مانده وزن میخوادبرگرددبه زندگی. سوالم اینه دراجرای احکام برونده مهریه زن ببنددمختومه میشه وزمانی دوباره میشه اجرابذاره وبقه سکه هادریافت کند. دربرونده مهریه که بسته بشه چه نوشته بنویسیم که دوباره بشه بقیه سکه دریافت نکردیم وهزینه دارسی ندادیم واجرانزاشتیم اتفاقی افتاددراینده بشه دوباره اجراگذاشت...

12 تیر 1399 96
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی