معرفی اداره کاربه بیمه بیکاری؟

سلام.من باسازمان تامین اجتماعی ازمهرماه سال95قرارداد بیمه مشاغل ازاد12درصدمنعقدکردم وازان زمان نیزبیمه مشاغل ازاد12درصدواریزکردم ولی درسال98دریک شرکتی کارمیکردم که توسط صاحب کارم ازکاراخراج شدم.اداره کارمن روبه بیمه بیکاری معرفی کرد وگفت که کارفرمااول بایستی بیمه های ان ایامی که کارکردی روواریزکنه وبعدا بتونی بیمه بیکاری ازتامین اجتماعی اخذکنی. باتوجه به اینکه اگربنده بیمه مشاغل ازاد رو طبق قراردادم باسازمان واریزنکنم قراردادم باتامین اجتماعی منقضی میشودوحق بیمه های ماههای اینده سوخت وازبین میرودحال سوالم این است که کارفرمااگربیمه های ایام کارکردبنده درشرکت روبعدازادوباراعتراض کردن به رای بیمه هابالاخره اون روواریزکنه. نکنه سازمان تامین اجتماعی گیربده که توبیمه مشاغل ازادواریزکردی وبه توبیمه بیکاری تعلق نمیگیره وبنده ازاین موضوع میترسم که نکنه به بنده بیمه بیکاری تعلق نگیره؟

13 تیر 1399 133

باسلام
وقت بخیر
پرداخت مضاعف حق بیمه منجر به تضییع حقوق کارگر در دریافت بیمه بیکاری نمیگردد. اما به این دلیل که قوانین در سازمان تامین اجتماعی بصورت آئین نامه ای بوده و امکان تغییر لحظه ای آنها وجود دارد، جهت اطمینان از یکی از شعب تامین اجتماعی موضوع استعلام گردد.
بااحترام
احسان نسج همدانی

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی