ایابنده مشمول بیمه بیکاری میشم؟

سلام.من باسازمان تامین اجتماعی ازمهرماه سال95قرارداد بیمه مشاغل ازاد12درصدمنعقدکردم وازان زمان نیزبیمه مشاغل ازاد12درصدواریزکردم ولی درسال98دریک شرکتی کارمیکردم که توسط صاحب کارم ازکاراخراج شدم.اداره کارمن روبه بیمه بیکاری معرفی کرد وگفت که کارفرمااول بایستی بیمه های ان ایامی که کارکردی روواریزکنه وبعدا بتونی بیمه بیکاری ازتامین اجتماعی اخذکنی. باتوجه به اینکه اگربنده بیمه مشاغل ازاد رو طبق قراردادم باسازمان واریزنکنم قراردادم باتامین اجتماعی منقضی میشودوحق بیمه های ماههای اینده سوخت وازبین میرودحال سوالم این است که کارفرمااگربیمه های ایام کارکردبنده درشرکت روبعدازادوباراعتراض کردن به رای بیمه هابالاخره اون روواریزکنه. نکنه سازمان تامین اجتماعی گیربده که توبیمه مشاغل ازادواریزکردی وبه توبیمه بیکاری تعلق نمیگیره وبنده ازاین موضوع میترسم که نکنه به بنده بیمه بیکاری تعلق نگیره؟

15 تیر 1399 189

با سلام
پرداخت حق بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بزاي دريافت عنوايني مثل از كارافتادگي و بازنشستگي مورد استفاده قرار ميگيرد و پرداخت آن مانع از دريافت بيمه بيكاري ميشود
شما بايد بزاي دريافت بيمه بيكاري رابطه كاري خود را قطع كرده باشيد (اخراج )و كارفرما حق بيمه شمارا پرداخت كند
مويد باشيد سميعي

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی