مردودشده درخواست صدوردستورموقت؟

سلام.بابت بازگشت به کار وقراردادکاریم به دیوان عدالت اداری شکایت کردم ودردادخواست اصلی هم علاوه برموضوع شکایت درخواست وتقاضای صدوردستورموقت ازجانب دیوان روهم درخواست کرده بودم.شعبه دادگاه بدوی دیوان دردادنامه ای که بدین شرح است: گردشكار: شاکی درخواستی به خواسته فوق ارائه که پس از ثبت به اين شعبه ارجاع شده است. خالصه درخواست شاکی:"تقاضای صدور دستور موقت به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست زيرا عدم صدور دستور موقت موجب بروز مشکالتی برای اينجانب می شود که جبران آن در آينده دشوار خواهد بود." اينک جلسه شعبه در وقت فوق العاده تشکيل است پس از بررسی داليل و مدارک شاکی به شرح ذيل نسبت به تقاضای دستور موقت اتخاذ تصميم می گردد. «« تصميم ديوان »» نظر به اينکه مطابق مواد 34 و 35 قانون تشكيالت و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي آراء و تصميمات و اقدامات و يا الزام به انجام وظيفه منوط به احراز ورود خسارت كه در آينده جبران آن غير ممکن يا متعسر است مي باشد و چون داليل و مستندات ارائه شده داللت بر ورود خسارت به نحوي كه جبران آن غير ممكن يا متعسر باشد ندارد و فوريت امر نيز احراز نمی گردد لذا موجبي براي صدور دستور موقت وجود ندارد و درخواست شاكي در خصوص دستور موقت مردود اعلام می گردد. خواهشاکمکم کنیددرخواست وتقاضای دستورموقت ازطرف دادگاه بدوی دیوان رد شده ایامیتوانم به این دادنامه اعتراض کنم ودراعتراضم چه چیزی روبنویسم که موردقبول واقع بشه بخداازابانماه98 تابه امروزبه حقم نرسیدم وبلاتکلیف مانده ام.لطفاکمکم کنید.

19 تیر 1399 174

باسلام و احترام
جهت راهنمایی در خصوص نگارش دادخواست، مشاهده و مطالعه‌ی جمیع اوراق پرونده و گردشکار (چه در اداره کار و چه در دیوان عدالت اداری) مورد نیاز است.
باتوجه به اینکه، این‌تجدیدنظر آخرین فرصت شما در این خصوص میباشد، حتما به یک مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری مراجعه نمایید.
بااحترام
احسان نسج همدانی

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی