سوال ۴۳ در خصوص مرور زمان تعقیب و شکایت

بسیار با نظر بنده موافق هست که بهتر بود مقنن این استثا را در قالب یک تبصره در جرایم قابل گذشت ذیل ماده ۱۰۵ مقرر میکرد.امکان دارد که هدف مقنن از این تبصره دوباره مقرر کردن ماده ۱۰۵ به انضمام استثنا در تبصره باشد ؟که مجریان قانون یا دست اندر کاران در هنگام مواجهه با جرایم قابل گذشت بجای مراجعه به ماده ۱۰۵ که در آن استثنای تحت سلطه نیامده به تبصره مراجعه کنند که هم ذیل جرایم قابل گذشت است و هم از لحاظ وجود موضوع سلطه کامل تر برای جرایم قابل گذشت است ؟

12 مرداد 1401 8

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی