توسط وکیل کارفرماتهدیدشدم؟

بابت سایرمطالبات ومزایاازرای حل اختلاف کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردم.ایاوکیل کارفرمامیتواندبه پرونده من دردیوان اعمال نفوذکرده وحتی پرونده من رودردادگاه بدوی دیوان مطالعه کندحتی وکیل کارفرما دراس ام اسی تهدیدکرده که عمرا بزارم رای بگیری....؟

25 تیر 1399 130

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی