وکالتنامه بلا عزلبعد از فوت یکی از موکلین باطل میگردد

وکالتنامه بلا عزلبعد از فوت یکی از موکلین باطل میگردد

14 مرداد 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی