سوال در خصوص تخلفات اداری

سلام من کارمند رسمی سازمان تامین اجتماعی هستم من یک سال آست بدون توجیه و با حکم رییس یا معاون درمان وقت علی اعتصام پور از ترمز بزرگ شریعتی اصفهان به درمانگاه منتقل شده آن و حقوق ‌مزایا و آبروی شغلی ام به خطر افتاده می توان به کجا شکایت کنم تخلفات اداری با جای دیگر...آیا بدون توجیه یا پرونده نگاری امکان دارد چون احکام دادگاهیدام موجوداست...اهر ماه تقریبابین ۴تا ۶ ملیون متضرر شده ام جز آبروی کاری و حرفه ای لطفا راهنمایی کنید

15 مرداد 1401 11

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی