ایا مردی که مهریه همسر خود را نپرداخته می‌تواند همه اموال خود را وقف کند؟

ایا مردی که مهریه همسر خود را نپرداخته می‌تواند همه اموال خود را وقف کند؟آن خانم چکار می‌تواند بکند تا به حقوقش برسد؟

15 مرداد 1401 10

سلام .دراینکه که مردی بدهکارباشد واموالش راوقف کند از نظر فقهی باید این نظررااز مراجع تقلید بپرسیدکه اکثرافقها برجایز نبودن این کار صحبت نموده اند اما قانونا مشکلی نیست چراکه درشرایط واقف بدهکاری قید نشده است شرایط واقف: واقف، مانند ویژگی های شرایط انجام هر عمل حقوقی دیگر باید دارای اهلیت قانونی باشد، یعنی ویژگی هایی مانند بلوغ، عقل، اختیار و … ‏ دارا باشد. طبق ماده ۵۷ قانون مدنی واقف، علاوه بر داشتن اهلیت شرع و قانون، باید صاحب ملک و مالی باشد که قصد وقف آن را دارد.می تواند اموالش راوقف کند اما دین او ازبین نمی رود وبدهکار محسوب می گردد وچنانچه زن نتواند مالی از همسر پیداکند یا مالی نداشته باشد می تواند جلب اورا تقاضا کند ودر نهایت اگر مرد متقابلا تقاضای اعسار کند واعسار او مورد قبول واقع شود حکم به تقسیط می دهند .اگر این وقف اموال به قصد فراراز عدم پرداخت مهریه باشد درزمان دادن اعسارازسمت مرد چون صورت معاملات یکسال گذشته او وحسابهایش استعلام می شود واعساراو پذیرفته نمی شود.واگر اعسارش پذیرفته نشود یاباید یکجا بدهد یازندان رود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی