ایاسوابق مشاغل ازادحذف میشوند؟

سلام.بعد از اخراجم ازشرکتی اداره کار من روبه بیمه بیکاری معرفی کردودرهیات بررسی کننده بیمه بیکاری نماینده اداره کاروتامین اجتماعی هردو به بیمه بیکاری رای منفی داده ومخالف کردند.علت ان این بودکه گفتندتوبعدازتاریخ اخراج نبایستی بیمه مشاغل ازاد۱۲درصدواریزمیکردی واشتباه کردی وبیمه بیکاری به توتعلق نمیگیردباتوجه به اینکه بیمه مشاغل ازادرومادرم ازحساب بانکی خودش واریزکرده وبنده همچنان بیکارهستم میتوانم کتباازسازمان تامین اجتماعی درخواست حذف۶ماه واریزی مشاغل ازادرو ازسیتم تامین اجتماعی رو که بعدازتاریخ اخراج به دلیل نبودن اطلاعات کافی وعدم اگاهی ازقوانین بیمه بیکاری دراین زمینه درخواست بدم؟

26 تیر 1399 88

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی