آیا شورا ملزم به رأی و عدم ارجاع پرونده نیست؟

سلام. با توجه به اظهارنامه قبلی و مدارک مستند مبنی بر اجبار بازگشت به شهرمحل سکونت و نیاز شخصی به خانه ،با وجود شکایت به شورای حل اختلاف، شورا با عدم سازش پرونده را به دادگستری ارجاع داد. آیا شورا ملزم به رأی و عدم ارجاع پرونده نیست؟

15 مرداد 1401 20

سلام .سوال شما واضح نیست درشکایات کیفری پرونده را جهت صلح وسازش بین طرفین به شوراارجاع وچنانچه سازش صورت نگیرد پرونده به دادسراارجاع می شود موصوع پرونده شمااگر بازگشت وتهیه مسکن بوده که یک دعوای خانوادگی ودر صلاحیت دادگاه خانواده است وشورا صالح نیست

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی