میزان سهم الرث هریک از فرزندان

متوفی دارای سه فرزند دختر و 3فرزند پسر است که یک دختر و یک پسر که حین الفوت پدر زنده بوده آمد در حال حاضر فوت نموده آمد میزان 63998مترمربع ماترک متوفی است سهم هریک از پسر ها و دخترها و نوادگان چقدر میشود ؟و آیا سهم الارث بچه های باقی مانده از دختر که پیرو دختر هستند مساوی است یا 2به 1میشود

15 مرداد 1401 10

باسلام کاربرگرامی سهم هریک از دختران تقریبا هفت هزار متر و پسران تقریبا چهارده هزار متر میباشد که سه دختران بین نوادگان اناه دو به یک تقسیم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی