عدم عضویت کارفرمادرسامانه ثنا؟

سلام.اگر رای هیات حل اختلاف کارتوسط دادگاه بدوی دیوان عدالت اداری به نفع کارگرنقض شوددرانصورت دادگاه بدوی دیوان ازطریق سامانه ثنااون روبه کارگرابلاغ میکندواگرکارفرمادرسامانه ثناعضویت نداشته باشددیوان چگونه رای رو به کارفرماابلاغ میکندچون ممکن است کارفرمادرعرض بیست روز به رای دادگاه بدوی دیوان اعتراض کنه؟

29 تیر 1399 123

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی