لایحه یانامه تسریع دررسیدگی به دیوان

من عضوفعال بسیج هستم.بابت پرونده اداره کار(کاردرشرکت خصوصی)به دیوان عدالت اداری شکایت کردم باعنایت به اینکه رسیدگی دردیوان بسیارطولانی واعصاب خردکن میباشدایامیتوانم ازپایگاه مقاومت بسیج یک نامه جهت تسریع در رسیدگی بابت دادخواستم دردادگاه بدوی دیوان بگیرم وایادادگاه بدوی دیوان ان نامه روقبول میکندیاخیر؟

30 تیر 1399 78

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی