اثبات حجر پدر بعد از فوت

با سلام ... در مورد فروش یک قطعه زمین ۶ نفر از وراث در زمان حیات موروث زیر قولنامه رو امضا کردن به عنوان شاهد .. ولی یک نفر حاضر به این کار نشد .... الان بعد از چند سال و فوت موروث اون یک نفر ادعای حجر پدرش رو داره در حالیکه اون ۶ نفر مابقی در زیر قولنامه سلامت عقلی پدرشون رو که بیمار هم بودن تایید میکنن .... الان دادگاه با این شرایط دعوا رو قبول میکنه ؟

20 مرداد 1401 17

با سلام،بله وارثی که قولنامه مذکور را امضا نکرده می تواند دادخواست اثبات حجر دهد و اگر در زمان معامله با ادله ای مثل شهادت شهود و مدارک ،حجر پدر اثبات شد معامله باطل است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی