حقوق

سلام . سه نفر هر کدام دارای سند رسمی ثبت اسناد و مجزا هر یک مالک دو دانگ از شش دانگ ساختمان مشاعی هستند منتها دو نفر از مالکان کاملا ساختمان را در اختیار و سکونت دارند و نفر سوم استفاده ای نمیکند و به نوعی حق وی اجحاف و از سوی سایرین نادیده گرفته میشود چگونه میتواند حق خود را استیفا نماید آیا موضوع شامل خواهان اجرت المثل ایام تصرف و خلع ید مالکان مذکور نیز می باشد؟

04 مرداد 1399 63

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی