صدور جلب محکوم علیه مالی

سلام از محکوم علیه مال غیر منقول توقیف و از طریق مزایده به فروش گذاشته شد پس از دو نوبت مزایده مال بفروش نرسید و محکوم له نیز آن را در عوض محکوم به قبول نکرد آیا امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم علیه تا پرداخت محکوم به وجود دارد؟؟؟

21 مرداد 1401 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی