وضعیت انتقال سند سه دانگ بنام شوهر وپرداخت ثمن معامله از سوی زوجه

باسلام٠درسال ۹۵یک ملک بصورت سه دانگ سه دانگ با همسرم خریداری کردم که بدلیل نداشتن دسته چک همه پول را ازطریق حساب خانومم که چک داده بود پرداخت کردیم وسند سه دانگ سه دانگ درمحضر به نام بنده وخانومم شد٠اکنون خانوم میتواند شکایت کند که تمام پول ملک راخودش داده وسه دانگ بنده رامصادره کند؟ضمنا هم بنده و هم خانوم کارمند هستیم

21 مرداد 1401 18

سلام .خانم شما چون تمام پول را خود از حسابش خارج ساخته به استناد فیش واریزی می تواند فقط پول ان مقدار را دریافت کند نه مالکیت سه دانگ را ...در مبایعنامه اسم خریدار چه کسی نوشته شده است؟مفاد مبایعنامه شما اهمیت دارد.اگر در مبایعنامه اسم خریدار خانم باشد وتمام ثمن معامله را خانم پرداخت کرده باشد می تواند جهت ابطال سند سه دانگ بااثبات اینکه هبه بوده ورجوع کرده اقدام کند امااگر اسم خریدار بنام شما باشد وصرفا خانم پول را داده فقط می تواند پولش را پس بگیرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی