اختلاف خریدارو فروشنده بر پرداختیها

کلیه هزینه های شهرداری و دارایی بر عهده خریدار بوده است ولی ایشان هیچ اقدامی نسبت به اخذ مفاصا مفصا حساب ها و پرداخت نمودن آن نکرده آیا من تخلف قراردادی داشتم یا خریدار که به دلیل پرداخت نشدن دارایی شهرداری سند نشد بزنیم

21 مرداد 1401 17

بااحترام
کاربر محترم مراحل انتقال سند تسویه حسابهای کلی باشد مقصر خریدار میباشد اما اگر تمامی انتقال تا زمان سند در دفترخانه بدون پرداختیهای فوق باشد مقصر فروشنده میباشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی