به استناد کدام ماده وتبصره ازقانون؟

باعرض سلام.بنده یک فقره قراردادکاریکساله مدت معین داشتم.تاریخ شروع30تیر98لغایت30تیر99.کارفرماقبل ازاتمام قرارداددرتاریخ2ابان98من روازکاراخراج کردکه درجلسلت تشخیص وحل اختلاف نه سازش وتوافق کردوهیچ گونه مستندات ومدارکی ارائه نکرد.گویادرجواب سوال قبلی من وکلای وکیلوندگفته بودندبرابرقانون فعلانمیتوانیدازحقوق ومزایااستفاده کرده وبه اجراگذاشتن مطالبات وبیمه به معنای تمکین وتسلیم شدن وقبول کردن رای هیات حل اختلاف کارمیباشدوتازمان صدوررای دیوان بایستی منتظربمانی .سوال بنده این است که به استنادکدام ماده وتبصره ازقانون بنده نمیتوانم قبل ازصدور رای دادگاه بدوی دیوان مطالبات وبیمه دادنامه روبه اجرابگذارم؟

06 مرداد 1399 152

سلام
کاربر محترم ملیه ارای هیت حل اختلاف اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی برابر ماده ۱۵۹ قطعی و لازم اجراست مگر انکه کارفرما با طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری دستور توقف حکم را گرفته باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی