به استنادکدام ماده وتبصره ازقانون؟

سلام اقای جمشیدوند:نه منظورم رو خوب متوجه نشدید.قبلا سوالی درسایت وکیلوندپرسیده بودم که بابت حقوق ومزایاوبیمه الباقی قراردادم که جمعا8ماه و24روزمیباشدکه توسط هیات تشخیص وحل اختلاف بازگشت به کارداده نشدوبعداقراردادهم منقضی شد.به دیوان عدالت اداری شکایت کردم ومنتظررای دیوان هستم.درسوال قبلی که دراین ارتباط پرسیده بودم که ایامیتوان مطالبات به مبلغ4میلیون تومان وبیمه3ماه و6روزکاری روکه دردادنامه هیات حل اختلاف نوشته شده رو قبل ازصدور رای دیوان به اجرابگذارم که گفته بودیداین کاربه نفع شمانیست وبه نوعی تسلیم شدن وتمکین از رای هیات حل اختلاف میباشدونبایستی مطالبات وبیمه دادنامه رو قبل ازصدور رای دیوان به اجراگذاشت میخواستم بدونم ایاقانونکاراینگونه گفته یاقانون دیوان عدالت اداری اینگونه است وبه استنادکدام ماده وتبصره ازقانون بهتراست که به اجرانگذارم؟

07 مرداد 1399 118

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی