سوال در خصوص وصيت واعتبار آن

مادربزرگم یک سوم از اموالش را در دفتر اسناد رسمی وصیت میکند که به پدرم برسد ولی پدرم زودتر فوت میکند آیا بعد فوت مادربزرگم این وصیت نامه ارزش دارد یا نه؟

24 مرداد 1401 9

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی