;
نفقه در چه صورت تعلق می گیرد ؟

درچه صورتی به زن نفقه تعلق نمی گیردودرصورت شکاین زن چکاربایدکرد؟

13 مرداد 1399 38

باسلام، کاربر محترم در صورت عدم تمکین عام و خاص، به زوجه نففه تعلق نمیگیرد، بایستی زوح دادخواست الزام به تمکین مطرح نماید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی