اشتباه در وارد کردن اسم یکی از خواندگان در دادخواست

سلام اگر شخصی در دادخواست تقسیم ترکه نام خوانده را اشتباه اورده باشدو خوانده جز وراث نباشد چون سهم الارث خود را واگذار به غیر کرده است ایا میتوان روی این دادخواست اعاده حیثت کرد؟ اگر بله بهترین زمان اقدام به طرح شکواییه چه زمانی است؟

26 مرداد 1401 20

سلام .اگر در دادخواست نام یک نفر را اضافه مطرح نموده اید وهنوز رسیدگی وحکم صادر نشده است می توانید دادخواست خود را نسبت به ان خوانده استرداد کنیداگر هم حکم صادر در موعد مقرر تجدید نظرخواهی اعتراض زنید ومدارک خودرا دال براین موضوع که سهم الارث خودرا واگذار کرده ارایه دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی