اعتبار وصیت نامه شفاهی

سلام.پدرم ملکی داشتن که قبل ازفوتشون عنوان کردن این رو بین ۴فرزنددختروپسرم مساوی تقسیم میکنم.ولی وصیت نامه ننوشتند و به رحمت خدا رفتن.ما۴تاوکالتنامه ای محضری برای تمام اموال مرحوم پدرم به مادرمون دادیم.حالا اگر اون ملک بفروش بره مادرم می تونن بعنوان وکیل ما ۴نفر پول رو از خریدار دریافت کنند و بعد طبق گفته مرحوم پدرم بین ما ۴نفر بطورمساوی تقسیم کنن؟

26 مرداد 1401 28

سلام و احترام
وصیت به شرط تنفیذ ورثه صحیح است و اگر ورثه وصیت را رد‌کنند ، طبق قانون تقسیم ارث صورت می پذیرد.
اگر ورثه توافق کنند طبق وصیت عمل شود ، اقدام به تنظیم تقسیم نامه نموده وهمه ورثه امضا کنند و سپس به مادر وکالت کاری جهت امور ثبتی و یک وکالت فروش اعطا نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی