سوال در خصوص انتقال اموال به نام زوجه

آیاشوهرم میتونه بعد از حکم دیه اموالش رو بنامم زند تا طرف دعوا آن را مصادره نکند؟

26 مرداد 1401 28

سلام .پس از صدور حکم و قطعیت پرونده کیفری مربوطه ،تازماتی که شاکی یا محکوم علیه دادخواست مطالبه دبه علیه همسرتون مطرح نکرده و به همسرتون ابلاغ نشده ،ایشان میتواند اقدام به انتقال اموال و
ودارایی خودشان به دیگران یا شما نماید در غیر اینصورت ممکنه با شکایت شاکی ، همسرتون تحت پیگرد قضایی به اتهام انتقال اموال به قصد فرار ازدین قرار گیرد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی