سالها درخانه ی همسرم کارمیکرده ام وحال میخواهم اجرت والمثل ایام را مطالبه کنم چه کاری باید انجام بدهم؟

بنده سالها درخانه ی همسرم کارمیکرده ام وحال میخواهم اجرت والمثل ایام را مطالبه کنم چه کاری باید انجام بدهم ؟

21 مرداد 1399 169
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی