سوال در خصوص انتقال سند

اگر مرد خانه را به اسم زن سندی بزند آیا می‌تواند برگرداند یادنه؟

29 مرداد 1401 12

با سلام این فرزه بیا هدیه تلقی می‌شود و امکان رجوع از آن پیش‌بینی شده اما در صورتی که همسر مدعی انتقال یا از بین رفتن یا فروش خانه شود شما دیگر نمی توانید منزل را برگردانید و بهتر این اقدام صورت نگیرد زیرا در آن صورت مراحل پس گرفتن منزل بسیار پیچیده و سخت میباشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی