;
پس از تایید کارشناس مبنی بر عدم رعایت انقطا ساختمان دادخواست چگونه باید تنظیم شود؟

سلام پس از تایید کارشناس قضاییه مبنی بر عدم رعایت درز انقطا ساختمانی مفاد دادخواست چگونه باید تنظیم شود

29 مرداد 1399 20

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی