پس از تایید کارشناس مبنی بر عدم رعایت انقطا ساختمان دادخواست چگونه باید تنظیم شود؟

سلام پس از تایید کارشناس قضاییه مبنی بر عدم رعایت درز انقطا ساختمانی مفاد دادخواست چگونه باید تنظیم شود

29 مرداد 1399 61

سلام
کاربر محترم اگر ملک در حال ساخت باشد. با طرح دادخواست بدوا دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ساخت به دلیل عدم رعایت نظامات و الزام مالک را به اجرای ساخت برابر جواز ساختمانی بخواهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی