اشتباه زمین در دعوای حقوقی به خواهان

درود بر شما.در حکم اجرای احکام سال ۹۵ زمینی زراعی در مکان دیگری به خواهان داده می شود پس از یکسال از تحویل زمین ، توسط خوانده با تامین دلیل ،کارشناس مکان برای تحویل زمین اعلام می دارد حال با توجه به سپری شدن چند سال از صدور حکم آیا امکان جابجا شدن زمین مذکور با زمین مجاور خود که به میزان همین زمین می باشد وجود دارد؟؟

01 شهریور 1399 194

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی