عسرو حرج

مهریه ایی ندارم .ولی ادامه زندگی میسر نیست برام.هبچ یک ازدلایل مندرج درعقد نامه شامل حالم برایه درخواست طلاقم نیست .تفاهم نداشته وجدل همیشگی وبی مسءولیتی همسرم درهیچ جایه قانون ذکر نشده.قصدجدایی دارم ولی همسرم درقبال طلاق دادنم مطالبه پول ومنزل مسکونی ام را دارد.و اذعان میکند درصورت رضایت نداشتن با توجه ب عدم تمکین اینجانبه ناشزه شده طبق قانون ایشان مبادرت ب ازدواج مجدد نمونده ونهایتا باز منم ک باید برایه ازادی ازبند زوجیت ایشان بهرطریقی رضایش را جلب کنم.ایا میتوانم از قاءده ی عسر حرج برایه طلاقم استفاده کنم و ب چ صورت؟

02 شهریور 1399 77
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی