خسارت عدم انجام تعهد

با سلام در ماه اسفند ماه منزل خودرا فروختیم و همون موقع تحویل شده و در قرارداد مبلغ ۱۰۰تومن بابت عدم تخلیه تعیین شده و ما منزل تحویل دادیم حالا بعد از ۵ ماه برای بنده اظهار نوشته که به خاطر عدم انتقال سند باید روزانه ۱۰۰ بپردازیم در صورتی برای انتقال سند خسارتی در قولنانه تعیین شده

12 شهریور 1399 72

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی