چه مدارکی بابت خریدی که سند نداره را مطالبه کنم ؟

ملکی در چمستان خریداری کردم که سند نداره املاک مبایعه کردم و از شورای روستای مورد نظر برگه ای بمن دادن مبنی بر کمک به روستا و مبلغ یک درصد معامله رو هم به شورای پرداخت کردم خواستم ببینم چه مدارک دیگری از فروشنده باید مطالبه کنم

13 شهریور 1399 69

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی