آیا زن فوت شده باشد و دو فرزند داشته باشد ، ایا مرد میتواند مهریه زن را وقف کند؟

درصورتی که زن فوت شده باشد و دو فرزند داشته باشد ، ایا مرد میتواند مهریه ایشان که قطعه زمینی بوده به اداره ای هدیه کند؟ اگر در اینده فرزندان بزرگ شده و تقاضای زمین مهریه مادری کنند میتوانند از ان اداره مربوطه باز پس ستانند؟

15 شهریور 1399 328

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی