کارمزد کارگر

کار کردیم هنوز حقمان نرسیدیم....البته قرارداد نوشتم ولی نصف کار صاحب کار گفته دوهفته دست نگه دارید ...تاجهادگیر نده ......ما هم رفتیم یجای دیگه کار کردیم بعداز چهار هفته برگشتیم تمام کردیم الان میگه وقت قرارداد تموم نکردی من به روی این قرارداد پول میدم .....البته مصالح هم از خودمون بود

15 شهریور 1399 194

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی