وکالت فروش به شرط اقاله برگشت چیست

مبلغ 200 میلیون پول میخوام از یک سرمایه گذار بگیرم بمدت یکماهه ایشان عنوان می کند باید بابت پشتوانه بازپرداخت مبلغ مذکور سند را بصورت وکالت فروش در اختیار ایشان قرار دهم به شرط اقاله برگشت منظور از وکالت فروش به شرط اقاله برگشت چیست؟ ریسک اینکار چیست؟ ایا بابت وکالت به شرط اقاله برگشت ملک به خطر می افتد لطفا راهنمایی کنید باسپاس

15 شهریور 1399 75

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی