ابلاغیه برای اشخاص ذی سمت آمده و من نمیتوانم شرکت کنم چه راه حلی دارم؟

برای هفته آینده ابلاغیه برای بنده جهت حضور در دادگاه با عنوان حضور در جلسه رسیدگی برای اشخاص ذی سمت و مرتبطین آمده ولی من نمی‌توانم شرکت کنم چه راه حلی دارم؟

22 فروردین 1400 471

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی