دست بردن در قولنامه و شکایت به دلیل اشتباه در خط

پدرم قولنامه به برادر کوچکتر داده ولی بردارم در خط پدرم دست برده چطور باید به خاطر اشتباه خط در دادگاه شکایت کنم؟

09 فروردین 1400 94

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی