حفظ منابع طبیعی بر عهده چه سازمانی است؟

حفظ منابع طبیعی بر عهده چه سازمانی است؟ قطع درختان موضوع منابع طبیعی باید به تایید چه سازمانی برسد؟ تشخیص منابع ملی بودن جنگل ها و مراتع بر عهده چه سازمانی است

20 فروردین 1400 129

بر عهده سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی منطقه مورد نظر میباشد

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی