آیا عمل نکردن به وصیت نامه قابل تعقیب و پیگیری می باشد ؟

باسلام شخصی در سال 91 فوت کرده وطی وصیت رسمی دستور داده که پس از فوت وسالگرد وصی ثلث اموال اورا اخراج کرده و در راه کمک و مساعدت به نیازمندان صرف و خرج نمایند ولی وصی قبل از سالگرد بعضی از املاک را مشاعا فروخته و بعضی دیگر را به همراه سایر وراث اجاره داده والان به مدت هشت سال است که ازمنافع واجاره ثلث استفاده می‌کند و بقیه ماترک به حال خود رها شده واخراج ثلث نشده است آیا وصی مغایر دستور موصی عمل نموده وقابل تعقیب وعزل است یا نه متشکرم مجدآبادی

19 شهریور 1399 135

سلام
کاربر محترم در صور زیر وصی عزل می‌شود یا اینکه فرد دیگری به او ضمیمه می‌شود:
۱. خیانت وصی
حاکم شرع او را عزل یا شخص امینی را به او ضمیمه می‌کند.
۲. عجز وصی از انجام وصیت
حاکم شرع فردی را به او ضمیمه می‌کند.
۳. عجز کامل وصی از انجام وصیت
به صورت خودکار وصی معزول است و حاکم شرع فرد جدیدی را نصب می‌کند.
۴. موت وصی
حاکم شرع فردی را نصب می‌کند.
۵. عارض شدن جنون بر وصی، به‌­گونه­‌ای که امید بهبود نباشد وصایت باطل می­‌شود و حاکم شرع فردی را نصب می­‌کند.
در موضوع سوال چون عمل وی خارج وصیت بوده و قسمتی از اموال را بدون توجه به وصیت فروخته و یا اجاره داده. به عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی