آیا می توانم در قبال کمک مالی تعهد محضری بگیرم؟

بنده قصد دارم مبلغ پنجاه میلیون تومان به شخصی جهت خرید خانه کمک کنم و نامبرده می بایست در دفتر اسناد رسمی تعهد محضری به من بدهد که خانه خود را تا ۲۰ سال نفروشد، آیا این شرط صحیح است؟ و در صورت تخلف نامبرده و فروش ملک آیا می توانم پولم را مطالبه کنم؟

27 شهریور 1399 119

با سلام
به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی ، قرارداد خصوصی بین افراد اگر مخالف قانون نباشد صحیح است ، قانون نیز در ماده ۹۵۹ قانون مدنی و مفهوم مخالف این ماده ، این امکان را میسر کرده که میتوان به صورت جزیی حقوقی را از شخصی سلب کرد ، در سوال شما به محض انعقاد بیع ، مالکیت ملک به کمک گیرنده منتقل میشود اما حق نقل و انتقال برای ۲۰ سال سلب میشود ، حق نقل و انتقال از آثار فرعی عقد بیع است و اثر اصلی بیع انتقال مالکیت می باشد ، به اعتقاد بنده این شرط صحیح است و شما حقوق کمک گیرنده را به طور کلی سلب نکرده اید بلکه بخشی از آن و به صورت جزیی سلب شده اگر چه ممکن است در محاکم اختلاف نظر وجود داشته باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی